Når opplæringen er fullført melder opplæringskontoret opp lærlingene til fag- og svenneprøve. Praksiskandidater må melde seg opp selv, og informasjon om hvordan du gjør dette finner du her

Prøvenemnda har ansvaret for utformingen av fag- og svenneprøven, men lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. Fag- og svenneprøven skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget og alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøves. Arbeidsoppgavene i prøva skal reflektere kravene til faglig kompetanse. Oppgaven skal klart definere innholdet i det en forventer av kandidaten sitt arbeid. 

Innenfor rammen av kompetansemåla i læreplanen skal oppgaven prøve kandidaten i

a)

planlegging av arbeidet og begrunnelse av valgte løsninger

b)

gjennomføring av et faglig arbeid

c)

vurdering av eget prøvearbeid

d)

dokumentasjon av eget prøvearbeid

 

Omfang i fag- og svenneprøven

Omfanget av prøven skal være klart definert og innenfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Oppgaven må utformes slik at den gir kandidaten reell mulighet til å utføre et kvalitetsmessig godt arbeid innenfor fastsatt tidsramme. Det skal gå tydelig frem hvordan de ulike delene av prøven skal leveres. 

 

Gjennomføring av fag- og svenneprøven

I de fleste fag gjennomføres fagprøven i løpet av en dag, men i de tekniske fagene brukes inntil en uke. Går fagprøven over flere dager skal prøvenemnden være på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt. Prøvenemnden skal også utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid i prøveperioden og ved prøveslutt.

 

Prøveprotokoll

Prøvenemnda skal føre protokoll der de ulike sidene ved prøvegjennomføringen blir dokumentert. Prøveprotokollen skal være så utfyllende at den kan gi et godt bilde av selve prøve-gjennomføringen i en eventuell klagebehandling.

 

Vurdering av fag- og svenneprøven

Prøvenemnda skal utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid. Hovedpunktene i grunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten. Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse og karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemåla i læreplanen. Lærlingen kan få karakteren: ikke bestått, bestått eller bestått meget godt.

 

Stryk på fag- og svenneprøve

Dersom lærlingen eller lærekandidaten ikke består, kan lærlingen eller lærekandidaten melde seg opp til ny prøve når han/hun og bedriften ønsker det. Praksiskandidater må vente i 6mnd før ny fagprøve kan avlegges.

 

Utstedelse av fag og svennebrev

Det er fylkeskommunen som utsteder fag- og svennebrev.

 

Fag- og svennebrevutdelinger

Kandidater som har bestått prøven som lærling, lærekandidat, praksiskandidat eller kandidat til fagbrev på jobb, får egen invitasjon til en høytidelig fag- og svennebrev utdeling. 

 

Utskrift av fag- og svennebrev

Når du har avlagt og bestått fag-/svenneprøve, kan du bestille utskrift av fag-/svennebrevet ditt. Dersom du bestiller utskrift, sender ikke fylket deg invitasjon til fagbrevutdeling. Bestill utskrift av fag-/svennebrev

 

Lommefagbevis

Alle som har bestått fag-/svenneprøve kan bestille et bevis i miniformat som passer i lommeboken. Bestill lommefagbevis.