Det er mange som har ansvar for at vi skal få til en god fagopplæring. For lærlingene er det mange nye personer å forholde seg til og mange nye begreper. Her er en kort oversikt over hvem som har ansvaret for hva.

Fylkeskommunen

 • Ansvaret for videregående opplæring i skole og bedrift.
 • Godkjenner lærebedrifter og lærekontrakter.
 • Tilbyr kurs for lærebedriftene.
 • Oppnevner og utdanner prøvenemndene.
 • Godkjenner oppmeldinger til fag- og svenneprøver. 
 • Skriver ut fag- og svennebrev.

Fylkeskommunene ønsker at alle faglig ledere deltar på kurs som om fagopplæring. Kursene er gratis og oversikt over kurstilbud finner dere på fylkeskommunens hjemmesider. (Se link på fremsiden)


Matbransjens Opplæringskontor

 • Bransjens kontor som jobber med lærlinger og fagopplæring.
 • Bistår bedriftene i forhold til markedsføring av fag og bransje.
 • Bistår bedriftene i forhold til rekruttering av nye lærlinger.
 • Melder inn ledige læreplasser i bransjen til fylkeskommunene.
 • Markedsfører og annonser ledige læreplasser for medlemsbedriftene. 
 • Har opplæringsansvaret for lærlingene i medlemsbedriftene.
 • Skriver ut lærekontrakter.
 • Gjennomfører oppstartmøte for nye lærlinger og faglige ledere. 
 • Gjennomfører halvårs samtaler med lærlingene og de faglige lederne ute i bedrift.
 • Bistår bedriftene i å lage opplæringsplaner.
 • Kvalitetssikrer og dokumenterer opplæringen i bedrift ihht kravene i lov og forskrift. 
 • Tilbyr kurs og samlinger for lærlingene.
 • Tilbyr kurs og samlinger for de faglige lederne.
 • Tilbyr bransjerelaterte kurs for medlemsbedriftene.
 • Melder opp lærlingene til fag-/svenneprøve.
 • Arrangerer en avslutningsfest for lærlingene og de faglige lederne i tilknytningen til utdeling av fag-/svennebrev utdelingen i regi av fylket. 
 • Rapporterer årlig til fylkeskommunene om opplæringen av lærlinger/lærekandidatene i våre medlemsbedrifter.  


Ansvarlig leder

 • Ansvarlig leder for lærlingene er daglig leder på opplæringskontoret.
 • Har opplæringsansvaret for lærlingene.
 • Følger opp lærlingene på vegne av opplæringskontoret.


Lærebedriften (medlemsbedriften)

 • Har arbeidsgiveransvaret for lærlingen.
 • Skal skrive tidsbegrenset arbeidsavtale med lærlingen ved inngåelse av lærekontrakt.
 • Skal lønne lærlingen i henhold til tariff og gjeldende overenskomst.
 • Må forholde seg til kravene i opplæringsloven og forskrift til denne.
 • Må ha kvalifiserte faglig ledere og instruktører til å ha ansvaret for opplæringen.
 • Plikter å legge til rette produksjonen og opplæringen slik at lærlingen/lærekandidaten kan nå målene i læreplanen i faget.
 • Skal lage en intern plan for opplæringen.
 • Skal sette av tid til oppfølging og veiledning.
 • Skal legge til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø.
 • Skal legge til rette for at de faglige lederne og instruktørene kan ta instruktøropplæring.
 • Skal legge til rette for at deler av opplæringen kan tas i andre bedrifter hvis ikke bedriften dekker alle kompetansemålene i læreplanen.
 • Arbeids- og opplæringstiden til lærlingen/lærekandidaten skal til sammen ikke være lengre enn den arbeidstiden som gjelder for andre arbeidstakere i faget.


Kontaktperson

Bedriftens kontaktperson mot opplæringskontoret. Er gjerne den i bedriften som har ansvaret for fagopplæringen i bedriften. I noen bedrifter er det samme person som faglig leder og i andre bedrifter er det andre fra HR/personalavdelingen. Lærlingen kan ta opp ting med kontaktpersonen enten det gjelder opplæringssituasjonen eller andre forhold på arbeidsplassen. Kontaktpersonen må se til at opplæringen i bedriften følger lov og forskrift og at lærlingen trives og har det bra.

Kontaktpersonen skal sørge for at følgende punkter utføres og gjennomgås:
 • Lage mottaksplan for lærlinger.
 • Signering av lærekontrakt.
 • Ordne arbeidsavtale.
 • Gjennomgå arbeidsreglement/personalreglement.
 • Gjennomgå hygienereglement.
 • Informere om hvem som er faglig leder og representanten for de ansatte.
 • Informere om fagforeningen hvis aktuelt.
 • Informere om hvem som er tillitsvalgt.
 • Informere om hvem som er verneombud.
 • Informere om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.
 • Informere om lønn og arbeidsforhold.
  (Lønnsbetingelser for lærlingene står i overenskomsten bedriften følger.
 • Informere om hvem som skal ha beskjed ved fravær og sykdom.
 • Informere om helse, miljø og sikkerhet.
 • Orientere om bedriften.
 • Informere ansatte om at de har kommet lærling.

 

Faglig leder

 • Har det faglige ansvaret for lærlingen i bedriften.
 • Signerer som faglig leder på lærekontrakten.
 • Må være godkjent av fylkeskommunen som faglig leder.
 • Må ta grunnopplæring i fagopplæring i regi av fylkeskommunen.
 • Har ansvaret for å lage en intern opplæringsplan for opplæringen.
 • Skal gi beskjed til opplæringskontoret hvis bedriften ikke dekker alle kompetansemålene i læreplanen og deler av opplæringen må gjennomføres i andre bedrifter.
 • Skal sette av tid til oppfølging og veiledning av lærlingene.
 • Skal sørge for at instruktørene er kjent med opplæringsplanen og at de gir den opplæringen de skal på de ulike avdelingene, maskinene og arbeidsområdene.
 • Skal følge opp å godkjenne opplærings-loggen til lærlingene.


Instruktørene

 • Har ansvar for opplæringen på en bestemt maskin, avdeling eller arbeidsområde.
 • Har ansvar for opplæringen innenfor definerte arbeidsoppgaver eller støttefunksjoner.   
 • Skal sørge for at lærlingen får god opplæring i de aktuelle arbeidsoppgavene.
 • Skal gi veiledning og være behjelpelig med å besvare faglige spørsmål.
 • Skal sørge for å integrere lærlingen i avdelingen.
 • Skal informere lærlingen om aktuelle pausetider i avdelingen.

 

Representant for de ansatte

 • Skal navngis på lærekontrakten. Er ofte samme person som den tillitsvalgte i avdelingen/bedriften. 
 • Skal sammen med faglig leder føre tilsyn med at bedriftens opplæringssituasjon både faglig og sosialt er bra.
 • Bør jevnlig ta en prat med lærlingene for å høre om alt er bare bra.
 • Oppstår det problemer i læreforholdet må representanten for de ansatte sammen med faglig leder og kontaktpersonen i bedriften ta tak i dette.
 • Oppstår det en konflikt i læreforholdet som påvirker opplæringssituasjonen til lærlingen må opplæringskontoret varsles. 

 

Lærlingen

 • Har lærekontrakt med opplæringskontoret og lærebedriften.
 • Har tidsbegrenset arbeidsavtale med lærebedriften i læretiden.
 • Er lærling og arbeidstaker med de rettigheter og plikter dette innebærer.
 • Skal følge bedriftens regler og arbeidsreglement.
 • Skal overholde pausetider.
 • Skal følge bedriftens/avdelingens arbeidstid.
 • Skal bidra til å bli en del av det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen.
 • Skal bidra til å følge bedriftens plan for opplæringen.
 • Skal vise faglig interesse og ta initiativ til å lære. 
 • Skal dokumentere egen opplæring under hele læreperioden.
 • Skal delta på kurs og samlinger i regi av opplæringskontoret og fylkeskommunen.
 • Skal gi beskjed til kontaktperson, faglig leder, eller representanten for de ansatte om opplæringssituasjonen ikke er bra.