Fag- og svenneprøven skal som hovedregel gjennomføres ved slutten av læretiden og skal normalt være avsluttet senest innen to måneder fra dette tidspunktet. Blir fagprøven avlagt etter at lærekontrakten har gått ut skal lærlingen lønnes som ufaglært og det må skrives ny arbeidsavtale.


Oppmelding til fag-/svenneprøve

Når opplæringen er fullført, dokumentert av lærlingen og godkjent av faglig leder melder opplæringskontoret opp lærlingen til fagprøve. Det er ønskelig at all opplæring skal være gjennomført senest 6 mnd. før læretidens slutt slik at det siste halvåret brukes til finpuss og repetisjon. Lærlingen bør meldes opp til fagprøve ca. 3 mnd. før ønsket prøvetidspunkt hvis fagprøven skal kunne tas før læretidens utløpsdato.

 

Stryk i fag fra videregående skole

Lærlinger som har fulgt opplæringen, men ikke har bestått i inntil to av fellesfaga, kan gå opp til fag-/svenneprøven, men for å få utstedt fag-/svennebrevet må fagene være bestått senest innen to år etter at fag-/svenneprøven er tatt. Det finnes unntak som gjør at lærlingen kan søke om fritak. Se forskrift § 3-67. Lærlingene er selv ansvarlig for å ta opp fag de har stryk i fra videregående skole i løpet av læretiden.

 

Tidspunkt for avvikling av fag og svenneprøve

Fagprøven ønskes gjennomført så nært inntil læretidens slutt som mulig. Gjennomføres fagprøven etter læretidens slutt, skal det skrives ny arbeidsavtale og lærlingen skal lønnes som ufaglært frem til fagprøven er avlagt. Vi skriver på oppmeldingen at det er ønskelig at prøvenemndas leder tar kontakt med faglig leder for å avtale dato for avvikling av fag og svenneprøven.

 

Innhold i fag- og svenneprøven

Prøvenemnda har ansvaret for utformingen av fag- og svenneprøven, men lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. Fag- og svenneprøven skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget og alle kompetansemåla i læreplanen for faget. Arbeidsoppgavene i prøva skal reflektere kravene til faglig kompetanse. Oppgaven skal klart definere innholdet i det en forventer av kandidaten sitt arbeid. 

Innenfor rammen av kompetansemåla i læreplanen skal oppgaven prøve kandidaten i

a)

planlegging av arbeidet og begrunnelse av valgte løsninger

b)

gjennomføring av et faglig arbeid

c)

vurdering av eget prøvearbeid

d)

dokumentasjon av eget prøvearbeid

 

Omfang i fag- og svenneprøven

Omfanget av prøven skal være klart definert og innenfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Oppgaven må utformes slik at den gir kandidaten reell mulighet til å utføre et kvalitetsmessig godt arbeid innenfor fastsatt tidsramme. Det skal gå tydelig frem hvordan de ulike delene av prøven skal leveres. 


Hjelpemidler

De hjelpemidlene kandidaten har brukt i læretida, skal kunne benyttes under prøven. 
Lærlingen kan derfor bruke opplærings-loggen sin under fagprøven.


Gjennomføring av fag- og svenneprøven

I de fleste fag gjennomføres fagprøven i løpet av en dag, men i de tekniske fagene brukes inntil to uker. Går fagprøven over flere dager skal prøvenemnden være på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt. Prøvenemnden skal også utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid i prøveperioden og ved prøveslutt.


Prøveprotokoll

Prøvenemnda skal føre protokoll der de ulike sidene ved prøvegjennomføringen blir dokumentert. Prøveprotokollen skal være så utfyllende at den kan gi et godt bilde av selve prøve-gjennomføringen i en eventuell klagebehandling.


Vurdering av fag- og svenneprøven

Prøvenemnda skal utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid. Hovedpunktene i grunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten. Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse og karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemåla i læreplanen. Lærlingen kan få karakteren: ikke bestått, bestått eller bestått meget godt.


Stryk på fag- og svenneprøve

Dersom lærlingen eller lærekandidaten ikke består, kan lærlingen eller lærekandidaten melde seg opp til ny prøve når han/hun og bedriften ønsker det. Læretida kan eventuelt bli forlenget ved frivillig avtale mellom lærebedriften og lærlingen/lærekandidaten.

 

Utstedelse av fag- og svennebrev

Det er fylkeskommunen som utsteder fag- og svennebrev. Alle lærlinger vil bli invitert til fag- og svennebrev utdeling i regi av fylket.